اگر کورش را بنیانگذار حقوق بشر می نامند و القا می کنند ، پیشنهاد می کنم برای تکمیل این روند ، افراد شبیه و همسان با او را نیز ، القابی مشابه ، ببخشند . مثلا : نمرود ، فرعون ، آتیلا ، میلوسویچ ، کارادزیچ ، صدام ، شارون و ... .