نقش هایک هوسپیان‌مهر در حذف مدیران فرقه جماعت ربانی+سند
http://rahpoyan.blog.ir/post/haik

http://rahpoyan.blog.ir/