مسیر جاری: صفحه اصلی/درباره ما
درباره ما

زعقل و عشق سُرایند خلق و غافل از این که

تو حرف اول حکمت ، وَ حرف آخر عشقی !