سلام متن کلماتی که نوشتین یه کمی قلمبه سلمبه است لطفا ساده تربگویید