منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

 1. حرف آخر
 2. مشاوره کنکور
 3. منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید
2 دیدگاه

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید چیست ؟ برای داوطلبانی که در رشته انسانی درس میخوانند و یا سایر داوطلبان که قصد شرکت در گروه علوم انسانی در کنکور سراسری۹۹ دارند آگاهی از منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ یک امر ضروری می باشد. در صورتی که داوطلبانسانی در کنکور۹۹ هستید باید بدانید که چه دروسی را مطالعه کنید. منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تا حدودی با هم متفاوت می باشد. ما در سایت حرف آخر اقدام به تهیه یه مقاله کامل در خصوص منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ به تفکیک نظام قدیم و نظام جدید نمودیم تا خیال شما داوطلبان را تا حد زیادی راحت کرده باشیم.

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدیداگر مطالب حرف آخر را دنبال کرده باشید در مطالب قبل منابع عمومی کنکور۹۹ را معرفی نمودیم و برای رشته های تجربی و ریاضی نیز منابع اختصاصی را معرفی کردیم در این مطلب منابع کنکور انسانی در دروس اختصاصی را معرفی می کنیم.

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

اگر از داوطلبان کنکور انسانی هستید و هم اکنون در این رشته در حال تحصیل می باشید و یا اینکه قصد شرکت در کنکور انسانی۹۹ در نظام جدید را دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده زیر را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید:

الف ) منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام جدید

اگر از داوطلبان کنکور انسانی هستید و هم اکنون در این رشته در حال تحصیل می باشید و یا اینکه قصد شرکت در کنکور انسانی ۹۹ در نظام جدید را دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده زیر را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید. در نتیجه برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور سراسری۹۹ نظام جدید در رشته انسانی و فیزیک دارند منابع اصلی کنکور انسانی۹۹ به شرح ذیل می باشد :

۱- زبان و ادبیات اختصاصی: منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس زبان و ادبیات اختصاصی

کتاب علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم

کتاب علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم

کتاب علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم

۲- عربی اختصاصی : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس عربی اختصاصی

کتاب عربی اختصاصی ۱ پایه دهم

کتاب عربی اختصاصی ۲ پایه یازدهم

کتاب عربی اختصاصی ۳ پایه دوازدهم

۳- ریاضیات : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس ریاضیات

کتاب ریاضی و آمار ۱ پایه دهم

کتاب ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم

کتاب ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم

۴- اقتصاد : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس اقتصاد

کتاب اقتصاد۱ پایه دهم

۵- تاریخ : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب تاریخ ۱ پایه دهم
کتاب تاریخ ۲ پایه یازدهم
کتاب تاریخ ۳ پایه دوازدهم

۶- جغرافیا : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس جغرافیا

کتاب جغرافیا ایران پایه دهم
کتاب جغرافیا ۲ پایه یازدهم
کتاب جغرافیا ۳ کاربردی پایه دوازدهم

۷- فلسفه : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس تاریخ

کتاب فلسفه پایه یازدهم
کتاب فلسفه پایه دوازدهم

۸- منطق : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب منطق پایه دهم

۹- علوم اجتماعی : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم
کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم
کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم

۱۰- روانشناسی : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب روان شناسی پایه یازدهم

 

منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم و نظام جدید

 

ب ) منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ نظام قدیم

اگر از داوطلبان کنکور انسانی هستید که فارغ التحصیل شده اید ویا اینکه به هر دلیل قصد شرکت در کنکور انسانی۹۹ در نظام قدیم دارید باید کتاب ها و منابع معرفی شده نظام قدیم که در زیر به شما معرفی می شود را بخوانید و خود را به آمادگی لازم برای کنکور برسانید. در نتیجه برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکورسراسری۹۹ در طرح نظام قدیم در رشته انسانی دارند منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ به شرح ذیل می باشد :

 

۱- زبان و ادبیات اختصاصی: منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس زبان و ادبیات اختصاصی

کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ سال دوم

کتاب آرایه های ادبی سال سوم

کتاب ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (ویژه علوم انسانی)

 

۲- عربی اختصاصی : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس عربی

کتاب عربی اختصاصی ۲ سال دوم

کتاب عربی اختصاصی ۳ سال سوم

کتاب عربی اختصاصی پیش دانشگاهی

 

۳- ریاضیات : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس ریاضیات

کتاب ریاضیات ۱ سال اول

کتاب آمار و مدلسازی سال دوم

کتاب ریاضی ویژه علوم انسانی سال سوم

کتاب ریاضی دوره پیش دانشگاهی

 

۴- اقتصاد : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس اقتصاد

کتاب اقتصاد سال دوم

۵- تاریخ : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب تاریخ ایران و جهان ۱ سال دوم
کتاب تاریخ ایران و جهان ۲ سال سوم
کتاب تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی

۶- جغرافیا : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس جغرافیا

کتاب جغرافیا ۱ سال دوم
کتاب جغرافیا ۲ سال سوم
کتاب جغرافیا دوره پیش دانشگاهی

۷- فلسفه : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب فلسفه پایه سال سوم
کتاب فلسفه اسلامی دوره پیش دانشگاهی

۸- منطق : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب منطق سال دوم

۹- علوم اجتماعی : منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ در درس تاریخ

کتاب جامعه شناسی ۱ سال دوم
کتاب جامعه شناسی ۲ سال سوم
کتاب علوم اجتماعی جامعه شناسی نظام جهانی دوره پیش دانشگاهی

۱۰- روانشناسی : منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ در درس تاریخ

کتاب روان شناسی سال سوم

 

منابع کمک آموزشی پیشنهادی

منابع اختصاصی کنکور انسانی۹۹ کمک آموزشی پیشنهادی به داوطلبانی که قصد جدی برای قبولی در رشته های خوب و تاپ دانشگاه در رشته های علوم انسانی دارند. سعی کردیم که بهترین منبع های را با تکنولوژی جدید آموزشی دنیا برای داوطلبان گروه علوم انسانی و بر اساس اصول یادگیری ۲ نیمکره چپ و راست مغز برای داوطلبان انسانی کنکور۹۹ آماده کنیم. این منابع و پکیج های آموزشی که بر اساس نیمکره راست و چپ به یادگیری و به خاطر سپاری بلند مدت آن کمک می کند شما را به سمت کنترل و مدیریت زمان در کنکور نیز هدایت می کند. در ادامه منابع کمک آموزشی را به صورت مجزا به تفکیک نظام قدیم و جدید قرار داده ایم.

برای منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ منابع کمک آموزشی زیر پیشنهاد می شود:

۱- زبان و ادبیات : منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس زبان و ادبیات برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

پکیج کامل ادبیات فارسی

نظام قدیم:

پکیج کامل ادبیات فارسی حرف آخر (نظام قدیم)

۲- عربی: منابع کمک آموزشی پیشنهادی در درس عربی برای کنکور ۹۹

نظام جدید:

عربی جامع حرف آخر (نظام جدید)

نظام قدیم:

https://harfeakhar.com/product-category/old-system/arabic-old-system/

 

امیدوارم با تهیه منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۹ و همینطور منبع های کمک اموزشی بتوانید درصد قابل قبولی را در کنکور۹۹ در دروس مختص رشته این گروه آزمایشی بدست آورید.

حرف آخر با داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری ۹۹

داوطلبان عزیز که قصد شرکت در کنکور ۹۹ در گروه امتحانی انسانی را دارید دقت داشته باشید که حتما باید از کتاب های درسی استفاده نمایند که سال چاپ آن منطبق بر سال چاپ اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور باشد. اما درعین حال اگر سوال و یا ابهامی در ذهنتان دارید که با خواندن این مطلب به جواب آن نرسیده اید می توانید از طریق تماس تلفنی با دپارتمان حرف آخر به جواب سوال خود برسید. مطالب سایت حرف اخر را دنبال کنید.

2 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • میثم اعتصامی
  3 دی, 1399 11:47 ب.ظ

  سلام. چه موقع پکیج ریاضی و عربی برای رشته انسانی تولید میشود که بتوانیم تهیه کنیم؟

  پاسخ
  • آقا میثم سلام
   عربی تخصصی رشته انسانی آماده شده
   همین الان میتونی دریافتش کنی
   ریاضی انسانی اول مهر ماه با تدریس استاد منتظری و قاسمی آماده میشود
   ادبیات تخصصی هم تقریبا با ریاضی میاد و توسط استاد منتظری و استاد مشایخی ضبط میشه
   بقیه اساتید نیز در حال استخدام هستن

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.