آشنایی بیشتر با تعداد سوالات کنکور هنر

  1. حرف آخر
  2. اخبار کنکور
  3. آشنایی بیشتر با تعداد سوالات کنکور هنر
بدون دیدگاه

داوطلبان در تمامی گروه‌های آزمایشی باید با تعداد سوالات کنکور و سوالات هر درس آشنا باشند. این موضوع به داوطلبان کمک می‌کند تا با تسلط بیشتری به سراغ حل تست‌های کنکور بروند. زمانی که داوطلبان تعداد سوالات کنکور را می‌دانند زمان مشخصی را برای هر درس اختصاص می‌دهند. حرف آخر در این مطلب به سراغ معرفی تعداد سوالات کنکور هنر می‌رود و سوالات را برای داوطلبان کنکور هنر مشخص می‌کند.

همانند سایر گروه‌های آزمایشی داوطلبان گروه هنر باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. دفترچه عمومی یا همان دفترچه شماره 1 برای تمامی داوطلبان گروه‌های آزمایشی یکسان است. داوطلبان در این دفترچه باید به 100 سوال پاسخ دهند. دفترچه تخصصی یا دفترچه شماره 2 دارای درس‌های تخصصی گروه هنر است و داوطلبان باید به 160 سوال این دفترچه پاسخ دهند. ما در ادامه مطلب به طور کامل تعداد سوالات هر درس را در کنکور سراسری هنر به داوطلبان معرفی می‌کنیم.

تعداد سوالات کنکور هنر

تعداد سوالات کنکور هنر 1400

داوطلبان گروه هنر باید به دو دفترچه عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. تعداد سوالات کنکور هنر 1400 برای دفترچه عمومی و تخصصی متفاوت است. داوطلبان باید به 100 سوال دفترچه عمومی و 160 سوال دفترچه تخصصی پاسخ دهند. این بدین معنی است که تعداد سوالات کنکور هنر 1400 شامل 260 سوال است و داوطلبان باید با توجه به مدت زمان هر دفترچه به سوالات پاسخ دهند.

تعداد سوالات کنکور هنر 1400: دفترچه عمومی

دفترچه عمومی برای تمامی داوطلبان و دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان یکسان است. داوطلبان گروه هنر باید به 4 درس عمومی در کنکور سراسری پاسخ دهند. دفترچه عمومی شامل درس‌های ادبیات فارسی، دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی است. هر درس عمومی در کنکور هنر شامل 25 سوال است و داوطلبان باید به 100 سوال دفترچه عمومی در مدت زمان 75 دقیقه پاسخ دهند. میانگین پاسخگویی به سوالات دفترچه عمومی به صورت زیر است:

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 ادبیات فارسی 25 1 25 18 دقیقه 42 ثانیه
2 عربی 25 26 50 20 دقیقه 48 ثانیه
3 دین و زندگی 25 51 75 17 دقیقه 42 ثانیه
4 زبان انگلیسی 25 76 100 20 دقیقه 48 ثانیه

ضریب دروس عمومی در کنکور هنر

هر درس در دفترچه عمومی مدت زمان پاسخگویی متفاوتی دارد. داوطلبان باید قبل از کنکور سراسری از تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به سوالات اطلاع داشته باشند. ضریب هر درس در کنکور سراسری برای دروس عمومی متفاوت است. داوطلبان باید با توجه به ضرایب زیر به دروس عمومی در دفترچه شماره 1 پاسخ دهند:

ضرایب دروس در دفترچه عمومی
درس ضریب
ادبیات فارسی 4
دین و زندگی 3
زبان عربی 2
زبان انگلیسی 2

تعداد سوالات کنکور هنر: دفترچه تخصصی 

تعداد سوالات کنکور هنر 1400 برای دروس تخصصی 160 سوال است. داوطلبان گروه هنر باید به 7 درس تخصصی در دفترچه شماره 2 یا دفترچه تخصصی پاسخ دهند. درس‌های تخصصی کنکور هنر شامل درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و جسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد است. داوطلبان باید به 160 سوال این دفترچه تخصصی در مدت زمان 165 دقیقه پاسخ دهند. مدت زمان پاسخگویی به هر درس این دفترچه به صورت زیر است:

ردیف درس تعداد سوال از شماره تا شماره زمان پاسخگویی میانگین پاسخ به هر سوال
1 درک عمومی هنر 30 101 130 25 دقیقه 50 ثانیه
2 درک عمومی ریاضی فیزیک 30 131 160 40 دقیقه 80 ثانیه
3 ترسیم فنی 20 161 180 26 دقیقه 78 ثانیه
4 خلاقیت تصویری و تجسمی 20 181 200 24 دقیقه 72 ثانیه
5 خلاقیت نمایشی 20 201 220 13 دقیقه 39 ثانیه
6 خلاقیت موسیقی 20 221 240 20 دقیقه 60 ثانیه
7 خواص مواد 20 241 260 17 دقیقه 51 ثانیه

ضریب درس‌های تخصصی در کنکور هنر

هر درس تخصصی در دفترچه تخصصی گروه هنر دارای ضرایب متفاوتی است. داوطلبان باید با توجه به رشته‌‌ای که  در دانشگاه انتخاب می‌کنند به ضرایب هر درس توجه داشته باشند. ضرایب درس‌های تخصصی در کنکور هنر به صورت زیر است:

درک عمومی هنر

درک عمومی هنر یکی از اصلی‌ترین درس‌های تخصصی گروه هنر است. داوطلبانی که به دنبال قبولی در بهترین رشته‌های کنکور هنر هستند باید سوالات این درس را با دقت زیادی پاسخ دهند. ضریب این درس برای 5 زیر گروه هنر به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
درک عمومی هنر 4 3 3 3 3

درک عمومی ریاضی فیزیک

درک عمومی ریاضی فیزیک یکی از درس‌های آسان کنکور هنر است. این درس برای رشته‌های زیر گروه 2 کنکور هنر اهمیت زیادی دارد و داوطلبانی که به دنبال قبولی در رشته‌های زیر گروه 2 هستند باید این درس را با دقت زیادی مطالعه کنند. ضرایب این درس در 5 زیر گروه به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
درک عمومی ریاضی فیزیک 1 3 1 1 1

ترسیم فنی

ضرایب این درس برای زیر گروه‌های مختلف به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
ترسیم فنی 1 2 2 1 1

خلاقیت تصویری و تجسمی

ضرایب درس خلاقیت تصویری و تجسمی به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
خلاقیت تصویری و تجسمی 4 4 2 2 1

خلاقیت نمایشی

ضریب درس خلاقیت نمایشی برای 5 زیرگروه هنر به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
خلاقیت نمایشی 1 1 1 4 1

خلاقیت موسیقی

داوطلبانی که به دنبال قبولی در رشته‌های زیر گروه 5 هنر هستند باید به ضریب درس خلاقیت موسیقی توجه زیادی داشته باشند. ضرایب درس خلاقیت موسیقی در زیر گروه‌های مختلف به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
خلاقیت موسیقی 1 1 1 1 4

درس خواص مواد

ضرایب این درس برای زیر گروه‌های کنکور هنر به صورت زیر است:

درس زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
خواص مواد 1 1 1 1 1

سوالات متداول در مورد تعداد سوالات کنکور هنر

1) تعداد سوالات کنکور هنر 1400 به چه صورتی است؟

داوطلبان باید به 260 سوال کنکور هنر بر اساس درس‌های عمومی و تخصصی پاسخ دهند.

2) دفترچه عمومی کنکور هنر شامل چند سوال است؟

دفترچه عمومی شامل 4 درس است و داوطلبان باید به 100 سوال این دفترچه در کنکور سراسری پاسخ دهند.

3) دفترچه تخصصی کنکور هنر از چند سوال تشکیل شده است؟

داوطلبان باید در دفترچه تخصصی به 160 سوال در مدت زمان 165 دقیقه پاسخ دهند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد کنکور هنر و رشته‌های کنکور هنر با مشاوران حرف آخر تماس بگیرید یا به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کرده و از آخرین اخبار کنکور هنر مطلع شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.