کتاب کار زیست شناسی سال دوازدهم

دسته بندی: کتاب

تماس بگیرید

کتاب کار زیست شناسی سال دوازدهم یکی دیگر از کتاب‌های کار موسسه حرف آخر برای درس زیست شناسی است. دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از این کتاب کار تمامی اسلایدها و تصاویر پکیج زیست شناسی دوازدهم را به صورت کتبی مشاهده کنند.

کتاب کار زیست شناسی سال دوازدهم برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم مناسب است.

یکی دیگر از کتاب‌های کار انتشارات حرف آخر، کتاب کار زیست شناسی سال دوازدهم است. این کتاب کار توسط دپارتمان زیست حرف آخر تهیه شده است. دانش‌آموزان در این کتاب تمامی مفاهیم و مطالبی که در پکیج آموزش داده می‌شود را به صورت کتبی در کتاب مشاهده می‌کنند. تمامی اسلایدها و تصاویری که در پکیج زیست شناسی سال دوازدهم به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود در این کتاب وجود دارد. دانش‌آموزان دیگر نیازی به خلاصه نویسی و نت برداری ندارند، زیرا تمامی موارد لازم در کتاب درج شده است.

کتاب کار زیست شناسی سال دوازدهم شامل موارد زیر است:

جلسه ۱

 • موضوع: بررسی جانداران و RNA و DNA – مورد مطالعه گریفیت

جلسه 2

 • موضوع: گریفیت ناراحت بود + ایوری

جلسه 3

 • موضوع: ساختار نوکلئیک اسیدها و تلاش برای کشف DNA ساختار مولکول

جلسه 4

 • موضوع: دخالت نوکلئوتیدها در واکنش‌ها، روش‌های همانندسازی و آزمایش مزلسون و استال

جلسه 5

 • موضوع: همانندسازی DNA

جلسه 6

 • موضوع: ساختار اول، دوم، سوم و چهارم پروتئین‌ها

جلسه 7

 • موضوع: آنزیم‌ها

جلسه 8

 • موضوع: تست‌های مروری و جامع فصل

جلسه 9

 • موضوع: فصل دوم – رونویسی

جلسه 10

 • موضوع: داستان بالگرد و مراحل رونویسی

جلسه 11

 • موضوع: تست‌های رونویسی بلوغ و mRNA

جلسه 12

 • موضوع: شدت رونویسی و تست‌ها

جلسه 13

 • موضوع: معرفی انواع RNA و عوامل لازم در ترجمه

جلسه 14

 • موضوع: مراحل ترجمه و تست‌ها

جلسه 15

 • موضوع: سرنوشت پروتئین‌ها

جلسه 16

 • موضوع: شدت پروتئین‌سازی و تست‌ها

جلسه 17

 • موضوع: تنظیم بیا ژن و تست‌های مروری و جامع

جلسه 18

 • موضوع: فصل پنجم – از ابتدا فصل تا ابتدا گلیکولیز

جلسه 19

 • موضوع: از ابدای گلیکولیز تا ابتدای کربس

جلسه 20

 • موضوع: از ابتدای کربس تا ابتدای تخمیر

جلسه 21

 • موضوع: از ابتدای تخمیر تا انتهای فصل

جلسه 22

 • موضوع: فصل ششم – گفتار 1

جلسه 23

 • موضوع: از ابتدای گفتار 2 تا ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری)

جلسه 24

 • موضوع: از ابتدای تست‌های فتوسنتز (مراحل نوری) تا ابتدای گیاهان

جلسه 25

 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل

جلسه 26

 • موضوع: از ابتدای گیاهان تا انتهای فصل

جلسه 27

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای گفتار 1 تا ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر

جلسه 28

 • موضوع: فصل هفتم – از ابتدای انتقال ژن به جاندار دیگر تا انتهای گفتار 1

جلسه 29

 • موضوع: از ابتدای گفتار 2 تا ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

جلسه 30

 • موضوع: از ابتدای کاربرد زیست فناوری در کشاورزی تا انتهای فصل

جلسه 31

 • موضوع: فصل هستم – گفتار 1

جلسه 32

 • موضوع: گفتار 2

جلسه 33

 • موضوع: گفتار 3

جلسه 34

 • موضوع: شناخت- ژنتیک DNA و RNA

جلسه 35

 • موضوع: همانندسازی DNA

جلسه 36

 • موضوع: سرنوشت پرووتئین‌ها

جلسه 37

 • موضوع: شناخت و روابط ژن‌ها

جلسه 38

 • موضوع: معرفی سانتریول و انواع تقسیم و بررسی دقیق اینترفاز

جلسه 39

 • موضوع: میتوز

جلسه 40

 • موضوع: سرطان + تست‌های میتوز و سرطان

جلسه 41

 • موضوع: میوز و تولید مثل جنسی

جلسه 42

 • موضوع: مسائل گامت‌ها

جلسه 43

 • موضوع: مفاهیم پایه

جلسه 44

 • موضوع: مسائل گروه خونی

جلسه 45

 • موضوع: انواع صفات + مفاهیم و مسائل بیماری‌های

جلسه 46

 • موضوع: رنگ‌های دانه ذرت و مسائل آن

جلسه 47

 • موضوع: تغییر در ماده وراثتی جانداران

جلسه 48

 • موضوع: تغییر در جمعیت تا انتها آمیزش غیر تصادفی

جلسه 49

 • موضوع: عوامل حفظ کننده تنوع جمعیت

جلسه 50

 • موضوع: تغییر در گونه

جلسه 51

 • موضوع: شناخت مفهوم گونه و گونه زدایی

جلسه 52

 • موضوع: گیاهی – قدمه تا ابتدای کربوهیدارت‌ها

جلسه 53

 • موضوع: کربوهیدارت‌ها

جلسه 54

 • موضوع: لیپیدها و نوکلئیک اسیدها

جلسه 55

 • موضوع: پروتئین‌ها و ATP

جلسه 56

 • موضوع: غشا پلاسمایی

جلسه 57

 • موضوع: عبور و مرور مواد از غشا

جلسه 58

 • موضوع: اسکلت سلولی، هسته و شناخت مفاهیم هاپلوئید، دیپلوئید

جلسه 59

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها

جلسه 60

 • موضوع: شبکه آندوپلاسمی و سرنوشت پروتئین‌ها

جلسه 61

 • موضوع: لیزوزوم، میتوکندری کلروپلاست و واکوئل

جلسه 62

 • موضوع: دیواره و لان

جلسه 63

 • موضوع: بافت‌های گیاهی

جلسه 64

 • موضوع: ساختارهای نخستین

جلسه 65

 • موضوع: ساختارهای پسین

جلسه 66

 • موضوع: تغذیه گیاهی و جانداران موثر در آن

جلسه 67

 • موضوع: انتقال مواد در گیاهان

جلسه 68

 • موضوع: نگهبان روزنه و حرکت شیره خام و پرورده در گیاه

جلسه 69

 • موضوع: تولید مثل غیر جنسی

جلسه 70

 • موضوع: تولید مثل جنسی

جلسه 71

 • موضوع: تکامل دانه و رویش آن

جلسه 72

 • موضوع: انواع میوه و طول عمر گیاهان

جلسه 73

 • موضوع: هورمون‌های گیاهی

جلسه 74

 • موضوع: پاسخ‌های گیاهی به محرک‌ه