مطالعه بودجه بندی هر درس از اهمیت بسیار زیادی در کنکور سراسری برخوردار است. بودجه بندی هر درس به داوطلبان نشان می‌دهد کدام فصل اهمیت بیشتری در کنکور سراسری دارد. بنابراین مطالعه بودجه بندی هر درسی باید در اولویت اول مطالعه قرار بگیرد. یکی از درس‌های دشوار گروه انسانی که اهمیت بسیاری زیادی برای داوطلبان دارد، درس ریاضی است. این درس دشوار در زیرگروه‌های مختلف ضرایب متفاوتی دارد و داوطلبان باید با توجه به ضرایب هر زیرگروه این درس را مطالعه کنند. مطالعه بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی به داوطلبان کمک می‌کند تا با دید بهتری به سوالات نگاه کنند و اطلاعات بیشتری در مورد سوالات داشته باشند. تیم محتوای حرف آخر در این مطلب به سراغ بررسی بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی می‌رود و بودجه بندی این درس را در اختیار داوطلبان گروه انسانی قرار می‌دهد.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

سوالات ریاضی کنکور انسانی 1401

درس ریاضی اولین درس در دفترچه تخصصی گروه انسانی است. داوطلبان باید به 20 سوال ریاضی به عنوان اولین درس دفترچه پاسخ دهند. سوالات ریاضی از شماره 101 الی 120 در دفترچه تخصصی قرار دارد. مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی کنکور انسانی 25 دقیقه است. این بدین معنی است که داوطلبان برای پاسخگویی به هر سوال تنها 72 ثانیه زمان دارند و در این مدت زمان باید به سوالات پاسخ دهند. کتاب‌های ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای سوالات ریاضی کنکور انسانی به عنوان منبع محسوب می‌شود.

 • تعداد سوالات ریاضی در کنکور انسانی: 20 سوال
 • اولین درس در دفترچه تخصصی
 • سوالات از شماره 101 الی 120
 • مدت زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی: 25 دقیقه
 • مدت زمان میانگین برای پاسخ به هر سوال: 72 ثانیه
 • منبع: ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

ضریب درس ریاضی در کنکور انسانی

درس ریاضی برای داوطلبان گروه انسانی اهمیت زیادی دارد. داوطلبان باید با دقت زیادی به سوالات درس ریاضی پاسخ دهند. ضریب این درس برای زیرگروه‌های مختلف گروه انسانی متفاوت است. ضریب درس در کنکور انسانی برای رشته‌های زیر گروه‌های مختلف به صورت زیر است:

زیرگروه زیرگروه 1 زیرگروه 2 زیرگروه 3 زیرگروه 4 زیرگروه 5
ضریب 2 4 4 3 3

وضعیت پاسخگویی داوطلبان به درس ریاضی در کنکور انسانی 1400

قبل از اینکه به سراغ بررسی بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی برویم بهتر است آمار داوطلبان را در کنکور سراسری 1400 بررسی کنیم. زمانی‌که آمار را بررسی می‌کنیم با اعداد قابل توجهی روبه‌رو می‌شویم. در کنکور سراسری 1400 تنها 14 داوطلب توانستند یک نمره 100 درصدی برای درس ریاضی کسب کنند. این آمار بسیار پایین است و نشان می‌دهد که داوطلبان به درس ریاضی در کنکور انسانی توجهی نکردند. از میان 167046 داوطلب گروه انسانی تنها 41 داوطلب دارای نمره بین 90 الی 100 درصدی هستند و این آمار به هیچ عنوان قابل قبول نیست. شما می‌توانید در قسمت زیر آمار مربوط به وضعیت پاسخگویی داوطلبان را در کنکور 1400 بررسی کنید:

نمره تعداد داوطلب
0 الی 10 درصد 116323 داوطلب
10 الی 20 درصد 11240 داوطلب
20 الی 30 درصد 3579 داوطلب
30 الی 40 درصد 1704 داوطلب
40 الی 50 درصد 1134 داوطلب
50 الی 60 درصد 771 داوطلب
60 الی 70 درصد 485 داوطلب
70 الی 80 درصد 273 داوطلب
80 الی 90 درصد 145 داوطلب
90 الی 100 درصد 41 داوطلب
100 درصد 14 داوطلب

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی نظام جدید

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی بر اساس سوالات ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است. شما می‌توانید با توجه به بودجه بندی زیر ریاضی کنکور انسانی را مطالعه کنید:

ریاضی پایه دهم: 8 سوال

 • فصل عبارت‌های جبری: اتحاد جبری و کاربردها: 1 سوال – عبارت‌های گویا: 1 سوال ……….. 2 سوال
 • فصل معادله درجه دوم: معادله و مسائل توصیفی: 1 سوال – معادلات شامل عبارات گویا: 1 سوال ……….. 2 سوال
 • فصل تابع: نمودار تابع درجه 2: 1 سوال
 • فصل کار با داده‌های آماری: معیارهای پراکندگی: 1 سوال
 • فصل نمایش داده‌ها: نمودارهای یک متغیره: 2 سوال

ریاضی پایه یازدهم: 6 سوال

 • فصل آشنایی با منطق و استدلال ریاضی: گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها: 1 سوال
 • فصل تابع: اعمال بر روی تابع: 2 سوال – توابع پلکانی و قدر مطلق: 1 سوال ……….. 3 سوال
 • فصل آمار: شاخص‌های آماری: 1 سوال – سری‌های زمانی: 1 سوال ……….. 2 سوال

ریاضی پایه دوازدهم: 6 سوال

 • فصل آمار و احتمال: شمارش: 1 سوال – احتمال: 2 سوال ……….. 3 سوال
 • فصل الگوهای خطی: دنباله حسابی: 1 سوال – مدل سازی و دنباله: 1 سوال ……….. 2 سوال
 • فصل الگوهای غیر خطی: دنباله هندسی: 1 سوال

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1401

ریاضی پایه دهم

1) عبارت‌های جبری

اولین فصلی که در بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی بررسی می‌کنیم، فصل عبارت‌های جبری است. این فصل در حالت کلی 2 سوال دارد. 1 سوال این فصل مربوط به اتحاد جبری و کاربرد آن‌هاست. 1 سوال دیگر هم به درس عبارت‌های گویا مربوط می‌شود. این بدین معنی است که از این فصل در حالت کلی 2 سوال مطرح می‌شود. داوطلبانی که به این 2 سوال پاسخ می‌دهند یک نمره 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

2) معادله درجه دوم

فصل دوم ریاضی پایه دهم مربوط به فصل معادله درجه دوم است. معادله درجه دوم در کنکور ریاضی 2 سوال دارد. 1 سوال این فصل مربوط به معادله و مسائل توصیفی است. 1 سوال دیگر این فصل را معادلات شامل عبارات گویا تشکیل می‌دهد. بنابراین این فصل در کنکور سراسری دارای 2 سوال است. داوطلبانی که به این دو سوال پاسخ می‌دهند یک نمره 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

3) فصل تابع

فصل تابع در کنکور سراسری تنها دارای 1 سوال از قسمت نمودار تابع درجه 2 است. داوطلبانی که به یک سوال این فصل پاسخ می‌دهند یک نمره 5 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

4) کار با داده‌های آماری

یکی دیگر از فصل‌های ریاضی پایه دهم کنکور انسانی، فصل کار با داده‌های آماری است. داوطلبان باید در این فصل به 1 سوال معیارهای پراکندگی پاسخ دهند. این سوال معادل یک نمره 5 درصدی است و داوطلبانی که به این 1 سوال پاسخ دهند یک نمره 5 درصدی کسب می‌کنند.

5) نمایش داده‌ها

آخرین فصل ریاضی پایه دهم، نمایش داده‌هاست. داوطلبان باید در این فصل به سوالات نمودارهای یک متغیره پاسخ دهند. نمودارهای یک متغیره در کنکور سراسری دارای 2 سوال هستند. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به این دو سوال یک نمره 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

ریاضی پایه یازدهم

1) آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

فصل اول ریاضی پایه یازدهم، آشنایی با منطق و استدلال ریاضی است. داوطلبان در فصل اول باید به 1 سوال گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها پاسخ دهند. این بدین معنی است که داوطلبان با پاسخگویی به این سوال یک نمره 5 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

2) تابع

یکی از مهم‌ترین فصل‌های ریاضی پایه یازدهم، فصل تابع است. این فصل در کنکور انسانی دارای 3 سوال است. این 3 سوال به دو بخش اعمال بر روی تابع و توابع پلکانی و قدر مطلقی تقسیم می‌شود. داوطلبان باید به 2 سوال اعمال بر روی تابع و 1 سوال توابع پلکانی و قدر مطلقی پاسخ دهند. پاسخگویی به این 3 سوال یک نمره 15 درصدی به جمع نمرات داوطلبان اضافه می‌کند.

3) آمار

بخش آخر ریاضی پایه یازدهم، فصل آمار است. این فصل 2 سوال دارد که هر کدام مربوط به بخش‌های مختلف آمار است. شاخص‌های آماری دارای 1 سوال و سری‌های زمانی دارای 1 سوال هستند. داوطلبانی که به این 2 سوال پاسخ دهند یک نمره 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

ریاضی دوازدهم

1) آمار احتمال

راحت‌ترین بخش ریاضی دوازدهم بخش آمار احتمال است. داوطلبان باید به 1 سوال بخش شمارش در این فصل پاسخ دهند. پاسخگویی به این یک سوال یک نمره 5 درصدی به جمع نمرات داوطلبان اضافه می‌کند.

2) احتمال

بخش احتمال در کنکور سراسری انسانی دارای 2 سوال است. اگر داوطلبان بتوانند به این دو سوال پاسخ دهند یک نمره 10 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

3) الگوهای خطی

در ادامه بررسی بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی به سراغ فصل، الگوهای خطی می‌رویم. این فصل از 2 سوال تشکیل شده است. یک سوال این بخش مربوط دنباله حسابی و یک سوال دیگر آن مربوط به مدل سازی و دنباله است. داوطلبان با پاسخگویی به سوالات این بخش یک نمره 10 درصدی به دست می‌آورند.

4) الگوهای غیرخطی

بخش آخر ریاضی دوازدهم فصل الگوهای غیر خطی است. این بخش دارای 1 سوال است که مربوط به دنباله هندسی می‌شود. داوطلبانی که به این 1 سوال پاسخ می‌دهند یک نمره 5 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

مباحث تست خیز ریاضی کنکور انسانی

برخی از داوطلبان فصل‌ها را با توجه به اولویت آن‌ها مطالعه می‌کنند. این بدین معنی است که آن‌ها فصل‌های مهم و پر سوال را ابتدا بررسی و مطالعه می‌کنند. مهم‌ترین بخش ریاضی کنکور انسانی مربوط به بخش تابع است. این بخش در کنکور سراسری دارای 3 سوال است و داوطلبانی که به این سوال پاسخ دهند یک نمره 15 درصدی به جمع نمرات خود اضافه می‌کنند.

مباحث آسان ریاضی کنکور انسانی

تعداد فصل‌های زیادی در ریاضی انسانی دارای 1 سوال هستند. داوطلبانی که می‌خواهند مطالعه ریاضی را از فصل‌های آسان شروع کنند بهتر است به سراغ این فصل‌ها بروند و از این فصل‌ها برای مطالعه ریاضی کنکور شروع کنند.

سوالات متداول در مورد بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

1) سوالات ریاضی کنکور انسانی با توجه به چه منابعی مطرح می‌شود؟

تمامی سوالات ریاضی کنکور انسانی بر اساس سوالات ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم طراحی می‌شود.

2) داوطلبان باید به چند سوال ریاضی در کنکور انسانی پاسخ دهند؟

داوطلبان باید به 20 سوال ریاضی در کنکور انسانی پاسخ دهند.

3) آیا می‌توان بخش‌های آسان ریاضی کنکور را حذف کرد؟

این بودجه بندی به صورت تخمینی از کنکور سال گذشته است. داوطلبان نباید بخشی را حذف کرده و کنار بگذارند.

شما می‌توانید برای داشتن هر گونه اطلاعات بیشتر در مورد محصولات حرف آخر به کانال تلگرام حرف آخر مراجعه کنید.

 

منبع: حرف آخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.