چرا حرف آخر؟ این بار رتبه های برتر کنکور می گویند
  1. حرف آخر
  2. چرا حرف آخر؟ این بار رتبه های برتر کنکور می گویند

رضا صادقی ( رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

فرزاد مصطفوی ( رتبه ۲۰ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

امیرپارسا ابراهیم نژاد ( رتبه ۲۷ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

پارسا سعیدی ( رتبه ۳۴ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

سارا زارع کاشانی ( رتبه ۴۲ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )