رتبه های برتر حرف آخر در کنکور

محمد بهرامی ( رتبه ۱ کنکور انسانی ۱۴۰۱ )

رضا صادقی ( رتبه ۱۵ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

فرزاد مصطفوی ( رتبه ۲۰ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

امیرپارسا ابراهیم نژاد ( رتبه ۲۷ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

پارسا سعیدی ( رتبه ۳۴ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )

سارا زارع کاشانی ( رتبه ۴۲ کنکور تجربی ۱۴۰۱ )